Ελληνική Νομοθεσία

Νόμοι & Υπουργικές Αποφάσεις

Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 3854/2010 Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προιόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προιόντων.
ΝΟΜΟΣ 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Υπουργικές Αποφάσεις
Η.Π. 50910/2727 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
Κ.Υ.Α. 36259/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Νόμοι & Υπουργικές Αποφάσεις

Οδηγίες
ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
ΟΔΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη
ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)

Κανονισμοί

Η νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαμβάνει τις διαδικασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ, τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών διαχείρισης, το σύστημα εποπτείας και ελέγχου, τις υποχρεώσεις φορέων, παραγωγών και διαχειριστών, καθώς και τις κυρώσεις που υφίστανται οι παραβάτες. Οι Βασικοί Κανονισμοί είναι οι:

2150/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων.
574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων
333/31-3-2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το υαλόθραυσμα παύει να αποτελεί απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
715/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013, για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες τα απορρίμματα χαλκού παύουν να αποτελούν απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες?

Είστε εταιρία ή ιδιώτης και χρειάζεστε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης είναι διαθ

6946564165

Ωράριο λειτουργίας 9:00-18:00

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού, είναι προστασία του συνανθρώπου μας αλλά και του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε.

Εντάξου κι εσύ μαζί μας και σώσε το περιβάλλον.

Τηλεφωνική επικοινωνία 23109734000