Κατηγορίες Επικίνδυνων Υλικών

Η νοµοθεσία των περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε. είναι εναρµονισµένη µε τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες για την διαχείρηση επικινδυνών παρασκευασμάτων και ουσιών.

Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν Οδηγίες που δεν έχουν ακόµη πάρει την µορφή εθνικών νόµων, ενώ, σε λίγες άλλες, ενδέχεται ορισµένες εθνικές προδιαγραφές να είναι αυστηρότερες από τις κοινοτικές. Μέρος της νοµοθεσίας αποτελούν ακόµη και οι διεθνείς συµβάσεις που έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η Ε.Ε. και πρέπει να εντάξουν στην νοµοθεσία τους οι χώρες µέλη.

Οι κατηγορίες επικίνδυνων ουσίων και παρασκευάσµατων κατηγοριοποίουνται είναι οι εξής:

1. Εκρηκτικές ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να εκραγούν µε την επίδραση φλόγας ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες σε κτυπήµατα ή σε τριβές από το δινιτροβενζόλιο.

2. Οξειδωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα που σε επαφή µε άλλες ουσίες, κυρίως εύφλεκτες,παρουσιάζουν ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση.

3. Εξόχως εύφλεκτες υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 0 ο C και το σηµείο βρασµού κατώτερο ή ίσο µε 35 ο C.

4. Λίαν εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε συνηθισµένη θερµοκρασία χωρίς προσφορά ενέργειας, ή σε στερεά κατάσταση, που µπορούν να αναφλεγούν εύκολα µετά από σύντοµη επίδραση πηγής ανάφλεξης και που συνεχίζουν να καίγονται ή να καταναλίσκονται µετά από την αποµάκρυνση της πηγής ανάφλεξης, ή σε υγρά κατάσταση, των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι µικρότερο από τους 21ο C, ή σε αέρια κατάσταση που είναι εύφλεκτες στον αέρα µε συνήθη πίεση ή ουσίες οι οποίες σε επαφή µε το νερό ή την υγρασία του αέρα παράγουν αέρια εύκολα αναφλέξιµα και σε επικίνδυνες ποσότητες

5. Εύφλεκτες ουσίες υγρές και παρασκευάσµατα υγρά των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι ίσο ή ανώτερο από τους 21ο C και κατώτερο ή ίσο των 55ο C.

6. Λίαν τοξικές ουσίες και παρασκευάσµατα που ακόµη και σε πολύ µικρές ποσότητες µπορούν µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα να δηµιουργήσουν πολύ σοβαρές επικίνδυνες καταστάσεις, οξείες ή χρόνιες, ή να προκαλέσουν ακόµα και το θάνατο.

7. Τοξικές ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση απότο δέρµα, µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρές επικίνδυνες καταστάσεις, οξείες ή χρόνιες, ή να προκαλέσουν το θάνατο.

8. Επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση µέσω του δέρµατος µπορούν να δηµιουργήσουν κινδύνους περιορισµένης σοβαρότητας για την υγεία.

9. Διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς µπορούν να επιδράσουν καταστρεπτικά πάνω σε αυτούς.

10. Ερεθιστικές ουσίες και παρασκευάσµατα όχι διαβρωτικά, τα οποία µε άµεση παρατεταµένηή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τους βλενογόνους µπορούν να προ-καλέσουν φλεγµονές.

11. Επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η χρήση παρουσιάζει ή µπορεί να παρουσιάσει άµεσους ή µεταγενέστερους κινδύνους για το περιβάλλον.

12. Καρκινογόνες ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τις πιθανότητες δηµιουργίας του.

13. Τερατογόνες ουσίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τερατογένεση.

14. Μεταλλαξογόνες ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν µεταλλάξεις σε ζώντες οργανισµούς.